Lønn


Alt lønnsarbeidet kan overlatast til oss

excluding age & gender viagra pill phimosis, hypoaesthesia.

. Vi ordnar med skattetrekk, arbeidsgjevaravgift, offentlige statistikkar m.m.

  • Lønn køyrast vanlegvis ein gong i månaden. Andre intervall er også muleg.
  • Kunden mailer lønnsgrunnlaget til oss når det er tid for lønnsutbetaling.
  • Vi overfører lønn via nettbank/remittering eller vi sender liste over lønnsutbetaling direkte til bedrifta, som betaler ut lønn til dei tilsette.
  • Vi sender ut lønnsavrekningar og kopi av desse (for kontroll og oversikt) til bedriften.
  • Vi avstemmer lønnskonti og passar på at ingen får feil utbetalingar.
  • Vi har oversikt over skuldige feriepengar til dei tilsette.
  • A-meldingar lønn vert innsendt frå vårt lønnsssystem kvar månad.
  • Vi betaler forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift annankvar månad etter fullmakt – eller sender betalingsinfo til kunden.
  • Vi sender årsoppgåver lønn til dei tilsette, og ordnar med anna nødvendig arbeid ved årsslutt.